ਜ਼ਿੱਦ

ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬੇਡ੍ਡਾ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਿਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹ ਗਿਆ
ਦਿਲਗੀਰਾ ਦਾ ਦੁਖ, ਖਾਰੇ ਨੀਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਹ ਗਿਆ!!

3 comments:

  rahul

18 March 2009 at 14:08

dude..could u translate it don't know punjabi if it's punjabi

  Sukesh Kumar

19 March 2009 at 06:21

Hello and welcome, Rahul!
I see you have a nice blog hullaballoo24x7 and thanks for bookmarking me.

Yes, it is in punjabi and I think the aesthetic value of literature can not be found in translation. I don't claim to be good at literature, those are just tid-bits but even then it is difficult.

Anyway here is translation:
Persistence
"The ship of love, drowned because of persistence!
Misery of heart-brokens persisted, though salty waters availed unto!!"

  rahul

24 March 2009 at 10:44

thanks for the translation buddy.

keep it up!!